TH ngọc châu

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Căn cứ Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. Trường TH Ngọc Châu công bố kết quả tự đánh giá chất lượng giai đoạn 2016-2020, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi CBGVNV, CMHS và cộng đồng.

Kết quả tự đánh giá cấp trường Ket qua tu danh gia cap truong.xls

Báo cáo tự đánh giá Bao cao Tu danh gia.pdf

Bài viết liên quan